head-rec

*ข้อมูลชี้แจงและคำแนะนำสำหรับผู้วิจัย*
เอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดการประชุมและกำหนดส่งเอกสาร
รายละเอียดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทน

 

bttn recfeedback


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT)
- สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน
- สำนักงานคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทย์ทหารบก