head-rec

*ข้อมูลชี้แจงและคำแนะนำสำหรับผู้วิจัย*
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการเสริมในคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
กำหนดการประชุมและกำหนดส่งเอกสาร
รายละเอียดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทน
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง โครงการวิจัยที่ต้องได้การรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง โครงการวิจัยที่ต้องได้การรับรองฯ และสามารถขอรับรองจากคณะกรรมการฯ นอกคณะฯ
ข้อตกลงมอบการพิจารณารับรองติดตามโครงการวิจัยในมนุษย์ให้คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยคณะแพทยศาสตร์
ข้อตกลงมอบการพิจารณารับรองติดตามโครงการวิจัยในมนุษย์ให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยนอกคณะฯ

 

bttn recfeedback


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT)
- สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน
- สำนักงานคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทย์ทหารบก