bttn researcher

bttn rec

bttn researcher

bttn borrow

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนาจากปรัชญาสู่การปฏิบัติ 

สามารถลงทะเบียน online ได้ที่ http://conference.nida.ac.th/ ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ