bttn researcher

bttn rec

bttn researcher

bttn borrow

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมครั้งที่ 2

(The Second National Conference on Quality Management and Technology Innovation)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.umt.ac.th/news-update/

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ