bttn researcher

bttn rec

bttn researcher

bttn borrow

ดาวน์โหลดเอกสารห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์

- ระเบียบปฏิบัติทั่วไปของห้องปฏิบัติการ ดาวน์โหลด.pdf
- เบิกวัสดุและสารเคมี (บุคลากร) ดาวน์โหลด.pdf
- ขอใช้ห้องปฏิบัติการ (บุคลากร) ดาวน์โหลด.pdf
- ขอใช้เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (บุคลากร) ดาวน์โหลด.pdf
- เบิกวัสดุและสารเคมี (นศพ.) ดาวน์โหลด.pdf
- เช็คของค้าง (นักศึกษา) ดาวน์โหลด.pdf
- ขอใช้ห้องปฏิบัติการ (นักศึกษา) ดาวน์โหลด.pdf
- ขอใช้เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (นักศึกษา) ดาวน์โหลด.pdf
- แจ้งซ่อมเครื่องมือ ดาวน์โหลด.pdf
- ขอใช้เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (บุคคลภายนอก) ดาวน์โหลด.pdf
- ขอใช้ห้องปฏิบัติการ (บุคคลภายนอก) ดาวน์โหลด.pdf