bttn researcher

bttn rec

bttn researcher

bttn borrow

 ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

คู่มือการบริหารงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มนร.  
ระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การขอรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560  
กรอบการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัยภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559  
ระบบการติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย
ระบบการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน
แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมในการวิจัยในมนุษย์
แบบฟอร์มบันทึกข้อความการขอเสนอทุนภายนอก
- แบบเสนอโครงการวิจัย ดาวน์โหลด .pdf ดาวน์โหลด .doc
- แบบฟอร์มการปรับปรุง-ไม่ปรับปรุงโครงร่างการวิจัย ดาวน์โหลด .pdf ดาวน์โหลด .doc 
- หนังสือสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน ดาวน์โหลด .pdf  ดาวน์โหลด .doc 
แบบรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย ดาวน์โหลด .pdf
ดาวน์โหลด .doc 
- แบบฟอร์มขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย ดาวน์โหลด .pdf  ดาวน์โหลด .doc 
แบบคำรองขอยุติการวิจัย ดาวน์โหลด .pdf  ดาวน์โหลด .doc 
- แบบฟอร์มแสดงรายการค่าใช้จ่าย ดาวน์โหลด .pdf  ดาวน์โหลด .doc 
แบบฟอร์มขอขยายเวลาโครงการวิจัย ดาวน์โหลด .pdf  ดาวน์โหลด .doc 
- แบบฟอร์มแจ้งการนำเสนอผลงาน ดาวน์โหลด .pdf  ดาวน์โหลด .doc 
หลักเกณฑ์และรูปแบบการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ดาวน์โหลด .pdf  ดาวน์โหลด .doc 
บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผล ดาวน์โหลด .pdf  ดาวน์โหลด .doc 
ภาคผนวก ดาวน์โหลด .pdf