bttn researcher

bttn rec

bttn researcher

bttn borrow

head 1

วิสัยทัศน์การวิจัย

              มุ่งสร้างผลงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานปัญหาสุขภาพของชุมชนและสังคมในพื้นที่สามารถบูรณาการสู่การเรียนการสอนแพทยศาสตร์ศึกษา เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

 

พันธกิจ

              ผลิตผลงานการวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ สามารถบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคม และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ให้เข้มแข็งมีสันติสุขและยั่งยืนตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของคณาจารย์ในการทำวิจัยและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมทั้งการจัดการความรู้จากงานวิจัยสู่การเผยแพร่และการใช้ประโยชน์