bttn researcher

bttn rec

bttn researcher

bttn borrow

นโยบายการบริหารจัดการงานวิจัย

            1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีผลงานการวิจัยและพัฒนาการวิจัยทั้งในระดับบุคคล กลุ่มความเชี่ยวชาญและด้านงบประมาณ

            2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้ผลงานวิจัยเป็นฐานความรู้ในการบริหารจัดการทั้งกระบวนการวางแผนการดำเนินงาน การตัดสินใจ การติดตามประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไขงาน

            3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

            4. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมกับภาคประชาขน ภาครัฐที่เกี่ยวข้องและภาคธุรกิจ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยงข้องการแก้ไขปัญหาการแพทย์และสาธารณสุข ที่ส่งผลการมีคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดี